• Regulamin

 
 

Regulamin

 
 

Szanowni Klienci,

Dziękujemy za zainteresowanie produktami oferowanymi przez sklep 
W trosce o najwyższą jakość usług przedstawiamy poniżej Regulamin w wersji dla konsumentów oraz przedsiębiorców.
Prosimy o zapoznanie się z treścią odpowiedniego regulaminu przed dokonaniem zakupów.
W szczególności zachęcamy do zapoznania się z ostatnią częścią Regulaminu zawierającą opis typowych właściwości naszych produktów oraz instrukcję użytkowania i konserwacji mebli, co pozwoli dokonać Państwu właściwego wyboru.

Przypominamy, że osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (przedsiębiorcom), którzy zamierzają zawrzeć umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, która jednakże nie posiada dla tych przedsiębiorców charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności, przysługują niektóre uprawnienia przyznane konsumentom. Dlatego do tych przedsiębiorców znajdą zastosowanie postanowienia regulaminu skierowanego do konsumentów, z wyjątkiem postanowień dotyczących rękojmi za wady zakupionych produktów i usług.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług, a także związanych z treścią regulaminu prosimy o kontakt z obsługą Sklepu.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

REGULAMIN SKLEPU

 1. Sklep – sklep internetowy będący platformą informatyczną typu e-commerce, znajdujący się pod adresem www.bemondi.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Klient ma możliwość składania Zamówień.
 2. Sprzedawca (Usługodawca) – Space meble Maciej Chadryś z siedzibą w Łubnicach (98-432), przy ul. Sienkiewicza 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 9970164899, adres poczty elektronicznej: spacemeble@gmail.com, telefon kontaktowy: +48 793 450 756.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamierza korzystać lub korzysta z usług oferowanych przez Sklep, a w szczególności zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; lub osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, stanowiące ofertę zawarcia Umowy.
 5. Towar - produkty i usługi powiązane z produktami oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę.
 6. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana na odległość, za pośrednictwem Sklepu lub telefonicznie.
 7. Konto użytkownika – panel przypisany do danego Klienta w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie są gromadzone oraz przechowywane dane w szczególności na temat złożonych przez Klienta Zamówień oraz podanych przy składaniu tych Zamówień danych, a także umożliwiający Klientowi obserwację statusu Zamówienia.
 8. Newsletter – biuletyn informacyjny rozsyłany do Klientów, którzy złożyli subskrypcję, zawierający treści marketingowe dotyczące Towarów Sprzedawcy.
 9. LiveChat – interaktywne okno do komunikacji służące do zadawania pytań dotyczących funkcjonowania Sklepu.
 10. Polityka Prywatności – dokument regulujący zasady przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu.
 11. dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin skierowany jest do konsumentów (w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego) oraz osób fizycznych, zawierających Umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego, będących Klientami Sklepu.
 2. Do osób fizycznych, zawierających Umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego nie stosuje się postanowień dotyczących rękojmi, określonych w pkt. XIII Regulaminu, a zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Regulaminu dla przedsiębiorców.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu (formularz zamówienia, konto użytkownika, wiadomość e-mail) lub za pomocą kontaktu telefonicznego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz udostępnianych za jego pośrednictwem dodatkowych usług (np. Newsletter, LiveChat)
 5. Kontakt z obsługą Sklepu jest możliwy poprzez adres e-mail: spacemeble@gmail.com
 6. lub numery telefonów: +48 793 450 756
 7. Sklep czynny jest 24 godziny na dobę przez cały rok, jednakże z uwagi na konieczność dokonywania prac konserwacyjnych w zakresie utrzymania funkcjonalności Sklepu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania świadczenia poszczególnych usług, o czym poinformuje Klienta w formie komunikatu zamieszczonego w Sklepie.
 8. Adres do korespondencji, biuro, Space meble Maciej Chadryś z siedzibą w Łubnicach (98-432), przy ul. Sienkiewicza 8
 9. O ile nic innego nie wynika z postanowień Regulaminu, wszelka komunikacja z Klientem odbywa się za pomocą podanego przez niego adresu e-mail lub telefonu kontaktowego.
 10. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia ograniczeń co do maksymalnej liczby sztuk określonego Towaru lub kategorii Towarów, objętych danym Zamówieniem. Informacje o ograniczeniach odnoszących się do maksymalnej liczby sztuk określonego Towaru lub kategorii Towarów, dostępne są w Sklepie w trakcie składania Zamówienia.

III. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
  a) umożliwienie przeglądania Towarów w Sklepie,
  b) sprzedaż Towarów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, tj. za pomocą formularza zamówienia, konta użytkownika oraz wiadomości e-mail,
  c) Konto użytkownika,
  d) Newsletter,
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a na Sprzedawcy spoczywają obowiązki Usługodawcy w rozumieniu tejże ustawy.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  a) komputer, smartphone lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  b) dostęp do poczty elektronicznej;
  c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 32 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9 i wyższej, Opera w wersji 23 i wyższej, Google Chrome w wersji 37 i wyższej;
  d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
  e) zalecane włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
  f) posiadanie jednego ze standardowych programów do odczytu plików typu: PDF. 4. Szczegółowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie poszczególnych usług drogą elektroniczną zostały zawarte w dalszej części Regulaminu.
 4. Usługodawca zapewnia Klientowi możliwość zakończenia w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 5. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 7. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
 9. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich zakłóceniach w funkcjonowaniu Sklepu (reklamacje), a także składać wszelkie opinie oraz wnioski dotyczące funkcjonowania Sklepu.
 10. Klient może zgłaszać reklamacje, opinie oraz wnioski na adres e-mail Usługodawcy podany w pkt. I ust. 2 Regulaminu.
 11. Jeżeli treści publikowane na stronie internetowej Sklepu naruszają dobra osobiste Klienta lub innej osoby, osoby te mogą powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail Usługodawcy podany w pkt. I ust. 2 Regulaminu.
 12. Po otrzymaniu reklamacji lub zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu, Usługodawca podejmuje niezwłoczne działania mające na celu odpowiednio usunięcie zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu lub usunięcie ze Sklepu treści będących przyczyną naruszenia.
 13. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści, pod warunkiem otrzymania powiadomienia o ich bezprawności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 14. W przypadku otrzymania powiadomienia o bezprawności zamieszczonych treści, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi zamieszczanych przez Klientów, w szczególności w odniesieniu do treści nieodpowiednich lub takich, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa, gdy na postawie zgłoszeń osób trzecich albo odpowiednich organów uznano, że mogą one stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 15. Usługodawca nie ma obowiązku publikowania treści zamieszczanych przez Klientów w szczególności w przypadku, gdy są to treści nieodpowiednie, godzą w interes Usługodawcy lub takie, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Procedura składania Zamówień

 1. Informacja o Towarze zawierająca jego cenę oraz opis, w tym parametry techniczne stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca udostępnia w Sklepie w formie załącznika do Regulaminu dokument informujący o typowych właściwościach poszczególnych Towarów (np. podatność na zarysowanie, możliwe przebarwienia), a także informacje o zalecanych sposobach eksploatacji Towarów, z którymi Klient powinien się zapoznać przed złożeniem Zamówienia.
 3. Zaproszenie do zawarcia Umowy jest wiążące do momentu, w którym Sprzedawca nie usunie go ze Sklepu lub nie poinformuje, iż Towar jest niedostępny.
 4. Cena Towaru uwidoczniona w Sklepie podana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy, płatności oraz usług powiązanych (np. montażu), które są wskazywane lub ustalane ze Sprzedawcą w trakcie składania Zamówienia.
 5. Cena oraz wszelkie koszty, o których mowa w ustępie powyżej są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegną zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Wprowadzone lub podane przez Klienta dane kontaktowe wskazują kto będzie kupującym Towar (stroną Umowy), a ponadto w razie wątpliwości, adres zamieszkania lub adres firmy wskazany lub podany w danych kontaktowych stanowić będzie adres dostawy zakupionego Towaru, a adres e-mail będzie wykorzystywany na potrzeby komunikacji z Klientem związanej z realizacją Zamówień oraz innymi usługami świadczonymi drogą elektroniczną.
 7. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono lub podano dane kontaktowe (nieistniejący e-mail lub brak numeru telefonu) nie będą rozpatrywane.
 8. Sprzedawca umożliwia złożenie Zamówienia za pomocą: a. Konta użytkownika; b. formularza zamówienia; c. wiadomości e-mail; d. kontaktu telefonicznego.
 9. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

V. Rejestracja Konta użytkownika

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi nieodpłatnie rejestrację Konta użytkownika podczas każdej wizyty w Sklepie oraz bezpośrednio w trakcie składania Zamówienia.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient uzupełnia formularz rejestracyjny zgodnie ze wskazaną instrukcją wskazując m. in.: adres poczty elektronicznej, nazwę użytkownika Konta (login) i hasło za pomocą którego, Klient będzie logował się do Konta, a także imię i nazwisko.
 3. W celu założenia Konta użytkownika, Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności i akceptuje ich treść, a także ma możliwość wyrażenia innych, dobrowolnych zgód dotyczących działań marketingowych Sprzedawcy.
 4. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybrania opcji "załóż konto", Sklep generuje i wysyła na podany przez Klienta podczas rejestracji adres e-mail, automatyczną wiadomość, która zawiera informacje o sposobie aktywacji Konta.
 5. Klient ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Klienta. Klient obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Klient nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie Zamówienia dokonane za pomocą login-u i hasła Konta użytkownika, chyba że do złożenia Zamówienia przy wykorzystaniu Konta doszło bez winy Klienta (np. atak hakerski). Klient może zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim Koncie.
 7. Z chwilą potwierdzenia rejestracji (aktywacji Konta) dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (użytkownikiem Konta) a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi dotyczące Konta użytkownika świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Klient w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez Sklep usług poprzez likwidację posiadanego Konta, co nie wpływa na złożone za jego pośrednictwem Zamówienia.
 9. Sprzedawca może usunąć Konto użytkownika w trybie natychmiastowym, jeżeli jego użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa, wskazując przyczynę usunięcia Konta.
 10. Sprzedawca umożliwia jednoczesne założenie Konta użytkownika oraz złożenie Zamówienia.

VI. Zamówienie za pomocą formularza zamówienia i Konta użytkownika

 1. Klient w celu rozpoczęcia procedury składania Zamówienia wybiera Towar dostępny w Sklepie, poprzez dodanie go do wirtualnego „Koszyka”. Klient może następnie kontynuować zakupy i dokonywać stosownych zmian Towarów w wirtualnym koszyku lub przejść do etapu finalizacji Zamówienia za pomocą przycisku „Przejdź do kasy”.
 2. Klient finalizuje Zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu lub potwierdza dane zgromadzone w ramach Konta użytkownika.
 3. W celu finalizacji Zamówienia Klient uzupełnia formularz zgodnie ze wskazaną instrukcją wskazując m. in.: dane identyfikacyjne, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres dostawy, dane do faktury, metody dostawy, o ile dane te nie zostały zgromadzone w ramach Konta użytkownika.
 4. Klient każdorazowo potwierdza wprowadzone dane na etapie podsumowania Zamówienia oraz dokonuje wyboru sposobu płatności.
 5. Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności i akceptuje ich treść, a także ma możliwość wyrażenia innych, dobrowolnych zgód dotyczących działań marketingowych Sprzedawcy.
 6. Złożenie Zamówienia Towaru za pośrednictwem formularza zamówienia oraz Konta użytkownika możliwe jest po przejściu całej procedury składania Zamówienia (opisanej w pkt. 1-5) i kliknięciu przycisku „zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 7. Klient dokonuje płatności w sposób przewidziany dla danej usługi płatniczej, wprowadzając informacje dotyczące karty płatniczej (jeżeli dotyczy wybranego sposobu płatności) lub postępując zgodnie z instrukcją zawartą na stronie operatora usług płatniczych. Zasady płatności zostały uregulowane w pkt. IX Regulaminu.
 8. Po potwierdzeniu Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki zawartej Umowy, przesyłając je Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż wraz z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 9. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o opłaceniu Zamówienia, za pośrednictwem poczty e-mail potwierdza dokonanie płatności przez Klienta informując go o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 10. Pracownik Sklepu może kontaktować się telefonicznie z Klientem w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.

VII. Zamówienie za pomocą kontaktu telefonicznego

 1. Sprzedawca udostępnia następujące numery telefonów do składania Zamówień: +48 793 450 756 - dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 20:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 2. Zamówienie złożone za pomocą telefonu powinno określać co najmniej istotne postanowienia dotyczące zamawianego Towaru, tj. nazwa, ilość oraz jego cenę, a także inne postanowienia dodatkowe, tj. miejsce dostawy, sposób płatności oraz dane kontaktowe Klienta, w tym adres e-mail.
 3. Sprzedawca udziela Klientowi informacji o cenie towarów, którymi zainteresowany jest Klient, weryfikuje ich dostępność, przedstawia podstawowe informacje o sposobach płatności, dostawy, skutkach prawnych zawarcia Umowy oraz odpowiada na ewentualne pytania, udzielając jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim.
 4. Sprzedawca weryfikuje koszty dostawy zamawianych Towarów w oparciu o adres wskazany przez Klienta.
 5. Po uzgodnieniu treści Zamówienia Sprzedawca informuje o całkowitym koszcie Zamówienia.
 6. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie niezwłocznie przyjęte przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca potwierdza Klientowi otrzymanie Zamówienia oraz treść proponowanej Umowy a także zasady płatności, przesyłając je za pomocą wiadomości e-mail wraz z informacją o konieczności potwierdzenia przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz ich akceptacji, co będzie wiązać się z zawarciem Umowy.
 8. W chwili złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty przez Klienta zgodnie z ustępem powyżej dochodzi do zawarcia Umowy.
 9. Jeśli Klient nie potwierdzi Zamówienia z obowiązkiem zapłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o konieczności potwierdzenia przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, wówczas Zamówienie uznaje się za anulowane.
 10. Po potwierdzeniu Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki zawartej Umowy, przesyłając je Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż wraz z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 11. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o opłaceniu Zamówienia, za pośrednictwem poczty e-mail potwierdza dokonanie płatności przez Klienta informując go o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 12. Pracownik Sklepu może kontaktować się telefonicznie z Klientem w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności na stronie Sklepu, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o których mowa w niniejszym paragrafie powyżej, utrwalanie i przechowywanie w Sklepie oświadczenia o złożeniu Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, a także poprzez dołączenie do przesyłek dowodu zakupu Towaru.
 14. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.
 15. W przypadku, w którym podczas składania Zamówienia telefonicznego Klient nie podaje adresu poczty elektronicznej, Sprzedawca dostarcza zamówiony Towar wraz z podpisanymi przez Sprzedawcę dokumentami: Umowy, Regulaminu, Polityki Prywatności przygotowanymi do podpisu przez Klienta. W takim przypadku Umowa zostaje zawarta w momencie podpisania przez Klienta wyżej wskazanych dokumentów, pod warunkiem przekazania przez Klienta kurierowi jednego egzemplarza dokumentów przeznaczonego dla Sprzedawcy.

VIII. Zamówienie za pomocą wiadomości e-mail

 1. Sprzedawca udostępnia następujące adresy email do składania Zamówień: spacemeble@gmail.com.
 2. Zamówienie złożone za pomocą wiadomości e-mail powinno określać co najmniej istotne postanowienia dotyczące zamawianego Towaru, tj. nazwa, ilość oraz jego cenę, a także inne postanowienia dodatkowe, tj. miejsce dostawy, sposób płatności oraz dane kontaktowe Klienta, w tym adres e-mail.
 3. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie niezwłocznie przyjęte przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca potwierdza Klientowi otrzymanie Zamówienia wraz z informacją o konieczności potwierdzenia przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty oraz zasadach płatności, zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz ich akceptacji, co będzie wiązać się z zawarciem Umowy.
 5. W chwili złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty przez Klienta zgodnie z ustępem powyżej dochodzi do zawarcia Umowy.
 6. Jeśli Klient nie potwierdzi Zamówienia z obowiązkiem zapłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o konieczności potwierdzenia Zamówienia, wówczas uznaje się Zamówienie za anulowane.
 7. Po potwierdzeniu Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki zawartej Umowy, przesyłając je Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż wraz z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 8. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o opłaceniu Zamówienia, za pośrednictwem poczty e-mail potwierdza dokonanie płatności przez Klienta informując go o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 9. Wszelka korespondencja Sprzedawcy oraz Klienta będzie odbywać się za pośrednictwem wiadomości e-mail, co nie wyłącza prawa Klienta do kontaktowania się ze Sprzedawcą w inny sposób.
 10. Pracownik Sklepu może kontaktować się telefonicznie z Klientem w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności na stronie Sklepu, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym paragrafie powyżej, utrwalanie i przechowywanie w Sklepie oświadczenia o złożeniu Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, a także poprzez dołączenie do przesyłek dowodu zakupu Towaru.
 12. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

IX. Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności w Sklepie:
  a) gotówką lub kartą płatniczą w biurze Sprzedawcy, najpóźniej w chwili odbioru własnego z magazynu Sprzedawcy lub innego miejsca wskazanego w trakcie składania Zamówienia - realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania Zamówienia;
  b) przelewem – w formie przedpłaty - realizacja Zamówienia rozpoczyna się, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie bankowym Sprzedawcy (Sprzedawca nie wymaga przesłania potwierdzenia wpłaty na konto);
  c) za pobraniem gotówką lub kartą płatniczą - za Towar należy zapłacić przewoźnikowi gotówką lub kartą płatniczą w momencie dostawy Towaru - realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania Zamówienia. 2. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a) i d) powyżej, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru Towaru, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie po bezskutecznym upływie terminu 3 dni roboczych, liczonego po otrzymaniu przez Sprzedawcę z powrotem Towaru od przewoźnika lub od upływu terminu na odbiór własny Towaru.
 2. Sprzedawca może ustalić z Klientem warunki ponownej dostawy lub odbioru, zastrzegając, że dostawa lub odbiór zostaną zrealizowane pod warunkiem zapłaty z góry za ponowną dostawę.
 3. Postanowienia ust. 2 i 3 powyżej nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta zapłaty za zamówiony Towar jak i dochodzenia szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanej dostawy lub Zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki).
 4. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ustępie powyżej, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie lub żądać zapłaty za zamówiony Towar.
 5. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 1 lit. c) powyżej, Sprzedawca poinformuje Klienta o braku płatności, wyznaczając mu dodatkowy termin na zapłatę, a także może poinformować o innych sposobach płatności. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na zapłatę Sprzedawca może anulować Zamówienie lub żądać zapłaty za zamówiony Towar.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.
 7. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część Zamówienia (z wyjątkiem płatności gotówką, kartą płatniczą za pobraniem lub przy odbiorze własnym), Sklep poinformuje Klienta o brakującej płatności wskazując mu dodatkowy termin na jej uiszczenie. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca na prawo anulować Zamówienie lub żądać brakującej części zapłaty za zamówiony Towar. W przypadku anulowania Zamówienia, wpłacone środki zostaną zwrócone Klientowi, w formie odpowiadającej wybranemu sposobowi płatności.
 8. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 1 lit. b) - d) powyżej Klient może zgłosić żądanie udokumentowania sprzedaży fakturą oraz wyrazić zgodę na przesłanie faktury w postaci elektronicznej. Jeżeli Klient wybierze możliwość przewidzianą w niniejszym ustępie, Sprzedawca prześle Klientowi fakturę elektroniczną na podany przez niego adres e-mail. Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie pdf.
 9. Postanowienia ust. 9 powyżej nie dotyczą sprzedaży z dostawą w miejscu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (sprzedaż wysyłkowa). Sprzedawca w przypadku takiej sprzedaży wystawi Klientowi fakturę. Jeżeli Klient wyrazi zgodę faktura będzie mieć formę elektroniczną oraz zostanie wysłana na podany przez Klienta adres e-mail.
 10. Klient ma możliwość odwołania zgody, o której mowa w ustępie 9 i 10 wyżej, w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail Sprzedawcy.
 11. Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur i paragonów w wersji papierowej
 12. Zasady płatności kartą płatniczą za pomocą terminali płatniczych wykorzystywanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu PaySquare dostępne są na stronie internetowej https://epayment.pl.worldline.com/.

X. Czas realizacji Zamówienia oraz Dostawa

 1. Przy każdym Towarze podany jest przewidywany czas realizacji Zamówienia. Jeżeli czas realizacji Zamówienia nie został podany, przyjmuje się termin 7 dni roboczych. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Towaru.
 2. Czas realizacji Zamówienia jest to czas liczony od momentu zaksięgowania płatności lub wskazany zgodnie z pkt. IX ust. 1 Regulaminu do momentu przekazania Zamówienia z magazynu Sprzedawcy do przewoźnika realizującego dostawę lub udostępnienia Towaru do odbioru osobistego (obejmuje skompletowanie Zamówienia, przygotowanie do wysyłki/wydania, uzgodnienie terminu dostawy z Klientem).
 3. Sprzedawca oferuje również sprzedaż Towarów o wydłużonym czasie dostępności Towaru. Stosowna informacja zawarta jest na karcie produktu danego Towaru. W stosunku do tych Towarów, do czasu realizacji Zamówienia należy dodać wydłużony czas dostępności Towaru.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Towaru: a) za pośrednictwem firm transportowych, b) za pomocą transportu własnego Sprzedawcy, c) do odbioru osobistego przez Klienta - miejsca odbioru wskazywane są w trakcie składania Zamówienia.
 5. Z uwagi na charakter Towarów termin dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem, z zastrzeżeniem ustępów poniżej.
 6. Dostawa odbędzie się w przeciągu 30 dni roboczych.
 7. Dostawa nie obejmuje usługi wniesienia Towaru do lokalu Klienta. Wydanie Towaru następuje przed lokalem Klienta.
 8. Ewentualny koszt transportu wskazany w trakcie składania Zamówienia dotyczy dostawy na terenie Polski.
 9. W przypadku dostawy Towarów na terytorium Polski, Sprzedawca oferuję darmową dostawę Towaru we wskazany sposób, jeżeli łączna wartość Towaru objęta Zamówieniem będzie wynosić co najmniej 499 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych. W przypadku gdy w następstwie sytuacji określonych w Regulaminie (np. anulowanie Zamówienia w części) łączna wartość Zamówienia będzie niższa niż 499 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych, postanowienia o darmowej dostawie nie stosuje się, a Klient zostanie obciążony kosztami dostawy Towaru, zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie Sklepu oraz w formularzu zamówienia.
 10. W przypadku dostawy zagranicznej, przed złożeniem Zamówienia, Klient zobowiązany jest skontaktować się z obsługą Sklepu w celu ustalenia możliwości ewentualnego dostarczenia oraz wyliczenia kosztów transportu. Brak ustalenia sposobu i kosztów transportu za granicę stanowi istotny brak Zamówienia i skutkuje brakiem zawarcia Umowy, chyba że Sprzedawca ustali z Klientem ponownie warunki Zamówienia.
 11. Zamówienie na Towary o różnych czasach realizacji Zamówienia i dostawy Towaru wysyłane jest po skompletowaniu całości Zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych czasów realizacji Zamówienia i dostawy Towaru, chyba że Sprzedawca ustali z Klientem inny termin dostawy Towarów.

XI. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę 
 4. Sprzedawca (Usługodawca) – Space meble Maciej Chadryś z siedzibą w Łubnicach (98-432), przy ul. Sienkiewicza 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 9970164899
  KRS 0000919827, adres poczty elektronicznej: spacemeble@gmail.com, telefon kontaktowy: +48 793 450 756. o swojej decyzji o odstąpieniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przykładowo w następujący sposób:
  a) pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 8, 98-432 Łubnice.
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: spacemeble@gmail.com
  c) telefonicznie pod numerem: +48 793 450 756
 5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest na stronie Sklepu
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
  a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f. w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych Towarów;
  g. zawartej w drodze aukcji publicznej.

XII. Skutki odstąpienia od Umowy

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 3. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Klient otrzymał Towar w związku z Umową zobowiązany jest odesłać lub przekazać Towar Sprzedawcy na adres: Space meble Maciej Chadryś z siedzibą w Łubnicach (98-432), przy ul. Sienkiewicza 8 , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od Umowy.
 6. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Koszt zwrotu Towaru uzależniony jest przede wszystkim od gabarytów Towaru i odległości miejsca, w którym znajduje się Towar od magazynu Sprzedawcy. Maksymalna szacowana wysokość tych kosztów dotyczy zwrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Zamówienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Klient zostanie poinformowany o szacowanych kosztach zwrotu Towaru w trakcie składania Zamówienia.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. W przypadku zamiaru zwrotu Towarów wielkogabarytowych Klient skontaktuje się wcześniej ze Sprzedawcą.

XIII. Procedura składania i realizacji reklamacji oraz zasady odpowiedzialności

 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Towaru bez wad. Wyjątek stanowią Towary, które w swoim opisie wskazują na stwierdzone wady fizyczne. Odpowiedzialność Sprzedawcy w tym zakresie jest wyłączona.
 2. W razie dostawy Towaru do Klienta za pośrednictwem firmy transportowej lub za pomocą Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest zbadać Towar w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 3. Klient zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy reklamację, informując go o wszelkich wadach Towaru – przed przystąpieniem do montażu Towaru.
 4. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, na zasadach określonych w art. 561 i następne Kodeksu cywilnego, Klient nabywający Towar może żądać:
  a) naprawy Towaru,
  b) wymiany produktu na wolny od wad,
  c) obniżenia ceny Towaru,
  d) albo może odstąpić od Umowy.
 5. Klientom przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących konsumentów.
 6. Reklamację można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie oraz pisemnie. Dane teleadresowe Sprzedawcy do składania reklamacji zostały wskazane w pkt. I Regulaminu.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe),
  b) wskazanie przyczyn reklamacji (w tym dokładny opis stwierdzonych przez Klienta wad oraz dat ich stwierdzenia jeżeli dotyczy),
  c) oznaczenie Zamówienia, którego reklamacja dotyczy,
  d) treść żądania.
 8. W przypadku reklamacji Towaru za pośrednictwem poczty elektronicznej, do opisu stwierdzonych wad Klient powinien załączyć dokumentację fotograficzną ukazującą wadę (najlepiej w formacie jpg), co nie jest obowiązkowe.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, zgodnie z ustępami powyżej. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

XIV. Gwarancje

 1. Towary oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub inny podmiot trzeci (gwaranta) lub innymi usługami posprzedażowymi. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek oferowane Towary ani nie świadczy usług posprzedażowych.
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany Towar) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

XV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Klient może wystąpić o pozasądowe rozwiązanie sporu z przedsiębiorcą do podmiotu uprawnionego do rozstrzygania sporów tego rodzaju (w przypadku, gdy charakter sporu wskazuje, że kompetentny w sprawie jest podmiot uprawniony), na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 poz.1823, ze zm.). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych.
 4. Klient uprawniony jest do złożenia skargi/reklamacji m. in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem strony internetowej (platforma ODR służy do rozpatrywania sporów wynikających z krajowych lub transgranicznych umów zawieranych przez Internet): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 5. Sprzedawca nie stosuje kodeksów dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

XVI. Usługi dodatkowe

 1. Każdy Klient ma możliwość nieodpłatnej subskrypcji Newslettera Sklepu.
 2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).
 4. Sprzedawca pozwala Klientom posiadającym Konto użytkownika na umieszczanie opinii i komentowania Towarów w przewidzianej do tego przestrzeni Sklepu.
 5. Do umieszczania opinii oraz komentarzy przez Klienta stosuje się postanowienia pkt. III ust. 12-16 Regulaminu.
 6. Sprzedawca udostępnia Klientom nieodpłatnie interaktywne okno do komunikacji (LiveChat) służące do zadawania pytań dotyczących Sklepu. Wszelkie wyjaśnienia i odpowiedzi z LiveChat mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią treści oferty lub Umowy.
 7. Klient może w każdej chwili przerwać usługę LiveChat zamykając interaktywne okno komunikacji.
 8. Usługa formularza kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w sklepie wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

XVII. Usługa montażu

 1. Sprzedawca oferuje w ramach poszczególnych Zamówień usługę montażu Towaru.
 2. Cena za usługę montażu zostanie wskazana lub ustalona ze Sprzedawcą w trakcie składania Zamówienia.
 3. Usługa montażu nie obejmuje wniesienie Towaru do pomieszczenia wskazanego przez Klienta.
 4. Montaż Towaru nastąpi w terminie ustalonym z Klientem, jednakże nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy Towaru.
 5. Czas realizacji usługi montażu uzależniony jest od ilości montowanych mebli oraz warunków pomieszczenia, jednakże nie powinien przekroczyć 2 dni roboczych.
 6. W celu przygotowania do usługi montażu w umówionym terminie Klient zobowiązany jest: udostępnić firmie montażowej zabezpieczone pomieszczenie o odpowiedniej powierzchni, w którym ma zostać zamontowany Towar oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, mogącymi powstać na skutek wnoszenia Towaru, drogę prowadzącą od wejścia do pomieszczenia, w którym będzie montowany Towar (ściany, sufity, podłogi, windy).
 7. Pomieszczenie powinno być odpowiednio wyizolowane (szczelny dach, okna, sufit) oraz powinna zostać zapewniona odpowiednia wilgoć i temperatura pokojowa. Konstrukcja ścian powinna pozwalać na bezpieczne zamontowanie Towaru, który wymaga przymocowania na trwałe do ściany – szczegóły w tym zakresie zawarte są w załączniku do Regulaminu. Płaszczyzna podłogi powinna być płaska, bez nierówności i pochyleń na całej powierzchni zabudowy. Ściany powinny utrzymywać kąty proste, zarówno w pionie jak i w poziomie.
 8. Klient zobowiązuje się przekazać firmie montażowej komplet Towaru do zmontowania, komplet dokumentów dotyczących Towaru oraz informacji (w tym planu ustawienia Towaru w pomieszczeniach, wszelkich utrudnień uniemożliwiających realizację usługi).
 9. Klient zobowiązany jest być obecnym w trakcie realizacji usługi montażu i współpracować z firmą montującą w niezbędnym zakresie, w tym udzielać wszelkich informacji dotyczących pomieszczeń (np. przebiegu instalacji elektrycznej, wentylacyjnej itp.).
 10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Klienta, o których mowa w ust. 5-9 powyżej firma montażowa ma prawo odmówić montażu. W przypadku braku możliwości montażu z winy Klienta, Sprzedawca może obciążyć Klienta faktycznie poniesionymi kosztami wynikającymi z faktu, iż usługa montażu nie została zrealizowana.
 11. Po zakończeniu montażu firma montażowa sporządza protokół z wykonania usługi. W protokole strony mogą potwierdzić prawidłowe wykonanie usługi lub Klient może zgłosić do wykonanych usług zastrzeżenia.
 12. W razie zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń, Sprzedawca przy pomocy firmy montażowej zobowiązany jest do niezwłocznego naniesienia poprawek. Po naniesieniu poprawek firma montażowa ponownie sporządza protokół z wykonania usługi. Postanowienia ustępu powyżej stosuje się odpowiednio.
 13. Nieuzasadniona odmowa podpisania protokołu przez Klienta uprawnia firmę montażową do jednostronnego podpisania protokołu, co jest równoznaczne z odbiorem realizowanej usługi.

XVIII. Przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie ze Sklepu, w tym składanie Zamówień wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych dotyczących Klienta. Szczegółowe zasady przetwarzania tych danych osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie głównej Sklepu.

XIX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. O zmianach w Regulaminie każdy Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, do której zostanie załączony zmieniony Regulamin.
 3. Akceptacja zmian w Regulaminie odbywa się poprzez kontynuowanie korzystania ze Sklepu po wejściu w życie zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do Zamówień złożonych oraz Umów zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych i Umów zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 5. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu za pośrednictwem zakładki „Regulamin” zamieszczonej na stronie głównej Sklepu, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.
 6. Regulamin jest integralną częścią Umowy.
 7. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są pod prawem polskim i w języku polskim.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.